Weerstation Den Bosch
Goede morgen, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Zaterdag 21 September 2019 11:39:30
Luchtvervuiling Nederland en Europa


 

Opgave van KNMI gedurende laatste 24 uur


ANIMATIE OVER DE HELE DAG

O3 = OZON  


NO2 = Stikstofdioxide  

 

PM10 = Fijnstof (SMOG)

 

SO2 =  Zwaveldioxide  

 

CO =  Koolstofmonoxide = KOLENDAMP

 

Benzeen   

 

 

WAAR KOMT DIE ROMMEL IN DE LUCHT VANDAAN EN WAT IS HET?

Stikstofoxiden, of NOx, is de algemene term voor een groep van erg reactieve gassen, die alle stikstof (N) en zuurstof (O) bevatten.

Veel stikstofoxiden zijn kleurloos en reukloos. Een algemeen onderdeel van luchtvervuiling is stikstofdioxide (NO2), wat samen

met fijn stof waarneembaar is als een rood-bruine laag boven steden.

Stikstofoxiden ontstaan wanneer brandstof verbrand wordt bij hoge temperatuur, zoals bv in benzinemotoren.

Belangrijke bronnen in geÔndustrialiseerde landen zijn gemotoriseerde voertuigen (bv auto's, samen verantwoordelijk

voor meer dan de helft van de uitstoot), electriciteitsopwekking (ongeveer een kwart van de uitstoot), en andere

industriŽle bronnen en verwarming van huizen (ongeveer 20 procent van de uitstoot).

De aanwezigheid van stikstofoxiden heeft verschillende gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Hieronder worden

de belangrijkste effecten genoemd.

Ozon, onderdeel van smog, wordt gevormd als NOx en vluchtige organische stoffen met elkaar reageren in aanwezigheid
van warmte en licht. Kinderen, ouderen, mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma, en mensen die buiten inspanning
verrichten zijn vatbaar voor de nadelige effecten zoals beschadiging van longweefsel en afname van de longfunctie.
Ozon wordt verplaatst door de wind en kan gezondheidsrisico's veroorzaken ver weg van de bron. Verder veroorzaakt
ozon schade aan gewassen en vermindering van de oogst.

NOx reageert met ammonia, vocht en andere verbindingen en vormt HNO3 en gerelateerde deeltjes (aerosolen of fijn stof).
Gezondheidsrisico's bestaan uit ademhalingsproblemen, schade aan longweefsel en voortijdig overlijden. Kleine deeltjes
kunnen diep doordringen in de gevoelige delen van de longen en kunnen ademhalingsziektes verergeren zoals chronische
bronchitis en longemfyseem, en kunnen bestaande hartklachten verergeren.

In de lucht reageert NOx met organische verbindingen en ozon. Op deze manier worden een groot aantal giftige producten
gevormd waarvan sommige biologische mutaties veroorzaken.

NOx en zwaveldioxide reageren met andere verbindingen in de lucht en vormen zuren die op de aarde terecht komen
door regen, mist, sneeuw of als droge deeltjes. Door de wind kunnen ze over grote afstanden getransporteerd worden.
Zure regen zorgt voor schade aan bossen, gebouwen en monumenten, en zorgt voor het verzuren van meren en rivieren
en een teruggang van de visstand.

Hoge concentraties NOx in de lucht leiden tot een toename van stikstofverbindingen in het water. Met name in de
kustgebieden verstoren deze de chemische balans van voedingsstoffen voor waterplanten en dieren, en leiden ze tot een
versnelling van de eutroficatie (overbemesting) wat aanleiding geeft tot zuurstofafname en de vermindering van het aantal
vissen en schelpdieren.

Nitraatdeeltjes en stikstofdioxide blokkeren licht en reduceren de zichtbaarheid in stedelijke gebieden en op regionale
schaal.